REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYQ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.fabryq.pl oraz jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma fabryQ Sp. z o.o., 61-821 Poznań, ul. Maratońska 3/68, NIP 783-171-43-03, Regon: 302756922, określanym w dalszej części jako „Sklep”.
 3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży.
 6. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne, kierowane do potencjalnych Klientów umieszczane w Sklepie, są bezpłatne oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Towarów oraz grafik znajdujących się na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów umowy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. DZ.U.Nr 94, poz 83). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody fabryQ.pl.

REJESTRACJA KLIENTA

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest prawidłowe wypełniene przez Klienta formularza rejestracyjnego. Rejestracja Klienta pozwala na korzystanie z dodatkowych usług dotyczących zamówień.
 2. Korzystanie ze Sklepu przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.
 3. Rejestracji mogą dokonać też osoby fizyczne w wieku powyżej 13 roku życia posiadające zgodę opiekunów prawnych do zawarcia umowy oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient potwierdza, że dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z prawem.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep, przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej fabryQ.pl, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne towary bez uprzedniej zgody Klientów z wykluczeniem wykupionych i opłaconych przed wprowadzeniem zmian Towarów.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób niezagrażający jego poprawnemu funkcjonowaniu.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisani prawa i niniejszym Regulaminem.
 4. Zabrania się umieszczania na łamach Sklepu treści niezgodnych z oraz zabronionych prawem a w szczególności treści: o nienawiści, pornograficznych, faszystowskich, szerzących dyskryminację, naruszających normy etyczne, moralne, obrażających osoby trzecie.
 5. Zabrania się rozsyłania spamu w tym informacji reklamowej, promocyjnej i handlowej.
 6. Sklep ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Klienta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient nie przestrzega niniejszego Regulaminu.
 7. Konto zablokowane zostaje do czasu wyjaśnienia spornej sytuacji. W tym czasie Sklep nie ma obowiązku do udzielania Klientowi jakichkolwiek informacji związanych z kontem. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
 8. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych z bazy Sklepu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

OFERTA I ZAMÓWIENIE

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia następuje w momencie naciśnięcia przycisku POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE po uprzednim dopełnieniu procedury wyboru Towaru. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje uznana za wykonaną z chwilą odbioru przesyłki przez Kupującego.
 2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu www.fabryq.pl za pośrednictwem umieszczonej tam aplikacji. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.
 3. Anulowanie złożonego przez kupującego zamówienia możliwe jest po uprzednim kontakcie kupującego z obsługą Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@fabryq.pl.
 4. Po złożeniu zamówienia i podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje zamówienia, ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów, wybranej metody płatności,
wybranego sposobu dostawy oraz adresu dostawy.
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzającą wiadomość e-mail.
 6. Realizacja zamówienia, którego przedmiotem są tkaniny oraz prezenty odbywa się w ciągu 48h. Realizacja zamówienia dokonanego z Kreatora "Kreo" odbywa sie w ciągu 10 dni roboczych. Czas realizacji liczony jest od daty zaksiegowania środków na koncie bankowym fabryQ.pl. W przypadku wyboru przez kupującego dostawy Towaru za pobraniem czas realizacji liczony jest od momentu złożenia zamówienia (nie dotyczy usługi szycia na zamówienie i kreacji z Kreo).
 7. Zamówienie nie będzie realizowane, jeśli Sklep nie będzie posiadał kompletnych danych takich jak jak adres wysyłki lub email, oraz jeśli będzie podejrzenie, co do braku autenetycznosci danych podanych przez Kupującego. W takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia lub wstrzymania jego realizacji, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem i niniejszym Regulaminem.

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) k.c. przysługuje prawo - zgodnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE - do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny [http://www.fabryq.pl/pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf]. Kupujący powinien złożyć w terminie 14 dni stosowne oświadczenie w formie pisemnej [ http://www.fabryq.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf], wysyłając je na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

 2. 14-dniowy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (Towary Spersonalizowane zamawiane za pośrednictwem Kreatora "Kreo"). Niniejsza regulacja wynika z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zwracany przez Klienta Towar musi znajdować się w stanie niezmienionym i być kompletny. Powinien być opakowany w sposób, zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą,. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyłączeniem punktu 3. Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pracownia@fabryq.pl
 2. W chwili odbioru Towaru jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 3. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte 2 gwarancją. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest Klient w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze Sklepem w celu ustalenia dalszego postępowania.

 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.

 6. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu, tj. pracownia@fabryq.pl.
Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji są: dokument rekalmacji z opisaną przyczyną reklamacji, paragon lub faktura VAT.
 7. Towary reklamowane należy przesyłać na adres Sklepu podanego w Regulaminie.
 8. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne u siebie Towary albo zwróci równowartość ceny Towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. Sklep nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru.
 9. W przypadku gdy rekamacja jest nieuzasadniona koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

DOSTAWA

 1. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem i na zasadach określonych « w cenniku dostawy » www.fabryq.pl/html/dostawa-1 
 2. Sklep realizuje dostawę towaru na terytorium Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD. Zamówienia poza teren Polski wymagają inndywidualnej wyceny ustalanej ze Sklepem.
 3. Wysyłki realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ww terminach z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. Cennik dostaw i czas realizacji danego przewoźnika dostępny jest na stronie Sklepu w sekcji Dostawy.
 6. Jeśli w momencie odbioru przesylki Klient stwierdzi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencje osób trzecich, należy sporządzić protokół szkody oraz poinformować fabryQ.pl.

METODY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, na życzenie Kupującego fabryQ.pl wystawia fakturę VAT. Chęć otrzymania FV należy zgłosić w trakcie składania zamówienia w polu « uwagi ».
 2. Dostępne formy płatności:

 • Za pośrednictwem serwisu PayU
 • Przelew bankowy na numer konta bankowego Sklepu fabryQ.pl wysłanym podanym w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;

 • Za pobraniem - szczegółowy Regulamin świadczenia tej usługi znajduje się na stronie internetowej firmy kurierskiej DPD. Do tej usługi doliczona będzie dodatkowa opłata 5,5 zł.
 • Kupujący zobowiązany jest do dokonia płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności Zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy bez uprzedniego informowania Klienta.

WARSZTATY

 1. Warsztaty szycia przeznaczone dla osób pełnoletnich, osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów.
 2. Udział w warsztatach jest płatny. Koszt uczestnictwa w poszczególnych Warsztatach jest każdorazowo podawany przy opisie danego Warsztatu.
 3. Warunkiem rozpoczęcia warsztatów jest odpowiednia frekwencja grupy uczestników na dany kurs - od 4 do 6 osób.
 4. Fabryq.pl zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów, gdyby liczba uczestników uniemożliwiała przerpowadzenie zajęć. Minimalna ilość uczestników na warsztaty to 4 osoby. W tym przypadku Fabryq.pl odpowiednio wcześnie poinformuje uczestników i wyznaczy nowy termin zajęć.
 5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wczesniejsza rezerwacja droga mailową warsztaty@fabryq.pl lub osobiście w sklepie stacjonarnym (ul. Ogrodowa 14a w Poznaniu) oraz terminowa wpłata kwoty, przelewem bankowym, gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku płatności przelewen bankowym w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, oraz nazwę i termin Warsztatu.
 6. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach następuje po zaksięgowaniu kwoty. Uczestnik otrzymuje potwierdznie w formie maila wraz z terminem i planem zajęć. W przypadku braku terminowej wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Rezygnacja z zajeć przyjmowana będzie drogą mailową pod adresem warsztaty@fabryq.pl maksymalnie na 3 dni przed planowanym terminem warsztatów. Wówczas przysługuje zwrot wpłaconej pełnej kwoty na konto uczestnika. Jeśli termin rezygnacji bedzie krótszy niż 3 dni przed planowanymi zajęciami wpłata za warsztaty nie będzie podlegać zwrotowi.
 8. Istnieje możliwość jednorazowego przełożenia terminu zarezerwowanych warsztatów na prośbę klienta. Jeśli kolejny termin również będzie nieodpowiedni wówczas nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za zajęcia. 
 9. Podczas warsztatów osoby, które uczestniczą w zajęciach muszą przestrzegać regulaminu pracowni. Biorą odpowiedzialność za swój stan zdrowia przez cały okres trwania kursu.
 10. Miejsce prowadzenia warsztatow fabryQ.pl Warsztatownia– ul. Ogrodowa 14a w Poznaniu.
 11. Rezerwacja i potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pracowni fabryQ.pl.

BON UPOMINKOWY - ZASADY KORZYSTANIA

 1. Bon upominkowy ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.
 2. Bon upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 3. Jeśli zakupiony produkt jest tańszy niż wartość bonu upominkowego fabryQ.pl nie wypłaca różnicy za dokonane zakupy.
 4. Bon upominkowy jest wydany na jednorazowe zakupy na fabryQ.pl
 5. Wartość bonu upominkowego nie pokrywa kosztów przesyłki za zakupione produkty.
 6. Bon upominkowy nie łączy się z innymi promocjami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOSCI

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności Sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient Sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.
 2. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Sklep serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących ze Sklepu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usługi realizacji zamówienia z winy Klienta. Sklep nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe w skutek zaprzestania świadczenia usług oraz usunięcia konta Klienta naruszającego Regulamin.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw technicznych niezbędnych do wprowadzania zmian w Sklepie oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów w tym umieszczanie treści i działania naruszające dobro osób trzecich.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania, w tym łamanie prawa w trakcie korzystania ze Sklepu.
 8. Treści publikowane w Sklepie są objęte prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, wprowadzania zmian i dystrybucji bez uzyskania wcześniejszej zgody fabryQ.pl. 
 9. fabryQ.pl jest właścicielem praw autorskich do wszystkich stworzonych przedmiotów z wykorzystaniem Kreatora "Kreo".
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Klientów.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego
 12. Administratorem Danych Osobowych jest fabryQ.pl, dokonujący przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Warunki korzystania z usług.

 1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sklep moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej fabryQ.pl, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook
Próbnik

Próbnik tkanin

Zamów i odbierz bon na zakupy

Zamów